Enlarge text
Print
FAQ


Hvorfor er der en whistleblowerordning i Odsherred Kommune?
Byrådet har med whistleblowerordningen ønsket at skabe yderligere åbenhed og gennemsigtighed i kommunen og tilskynde de ansatte til at ytre sig uden frygt for negative reaktioner.

Det er formålet med whistleblowerordningen at: 
  • sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i kommunen
  • beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen
  • sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til at forbedre, forebygge og afværge fejl og ulovligheder i Odsherred Kommunes borgerbetjening og administration
Whistleblowerordningen går ikke efter personer, men efter uacceptable forhold i kommunens borgerbetjening og administration.
Hvor er whistleblowerordningen etableret?
Whistleblowerordningen er forankret hos borgerrådgiveren i Odsherred Kommune. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltning. Borgerrådgiverens uafhængighed sikrer, at alle oplysninger, som gives til whistleblowerordningen, bliver behandlet neutralt og seriøst.
Hvem kan indgive oplysninger?
Oplysninger kan gives af alle kommunens ansatte og af dem, som er ansat hos kommunens samarbejdspartnere.
Hvilke oplysninger kan indgives?
Whistleblowerordningen behandler kun oplysninger om alvorlige forhold. Du kan give oplysninger, hvis du har viden eller begrundet mistanke om grove eller væsentlige og gentagne fejl og forsømmelser i Odsherred Kommune. Det er fx alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører:
  • lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtigelser
  • fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed
  • fare for miljøet
  • grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende
Eksemplerne er ikke en udtømmende. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal give oplysninger om et forhold eller ej, bør du ikke holde dig tilbage. Borgerrådgiveren besvarer, vejleder og foretager en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Hvis et forhold ikke er omfattet af whistleblowerordningen, vil du få at vide, at oplysningerne ikke vil blive behandlet, og du vil så vidt muligt få information om, hvor du skal henvende dig med sagen, hvis det ikke er via whistleblowerordningen.
Hvordan indgiver man oplysninger?
Du kan indgive oplysninger til whistleblowerordningen på følgende måder:
  • Via whistleblowerportalen ved at klikke på "Giv oplysninger" på forsiden. Herefter kan du indtaste dine oplysninger i skabelonen
  • Ved at kontakte borgerrådgiveren ved fremmøde, telefonisk eller pr. brev 
Der kan ikke gives oplysninger ved at sende en e-mail til borgerrådgiveren, da oplysningerne kan indeholde fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.

Hvis du ønsker at være anonym, skal du anvende whistleblowerportalen (se i øvrigt FAQ om "Kan man være anonym?").

Når man afgiver oplysninger, får man mulighed for på et senere tidspunkt at kunne logge sig anonymt på systemet og se, om borgerrådgiveren har stillet yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation. En eventuel efterfølgende dialog er 100 % anonym og beror alene på indberetterens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål. 
Hvilke forhold skal med?
Det er vigtigt, at du beskriver alle de faktiske forhold så detaljeret som muligt. 

Du bedes så vidt muligt dokumentere de forhold, som du videregiver oplysninger om. Hvis du indgiver oplysninger via whistleblowerportalen, er der i skabelonen mulighed for at vedhæfte dokumentation i digital form. Faktiske oplysninger og eventuel dokumentation giver de bedste muligheder for at undersøge det forhold, som du indgiver oplysninger om.
Hvem behandler oplysningerne?
Borgerrådgiveren foretager en indledende vurdering af de oplysninger, som du indgiver til whistleblowerordningen. Hvis borgerrådgiveren vurderer, at oplysningerne er alvorlige, og at der er mulighed for at oplyse sagen tilstrækkeligt, videresender borgerrådgiveren oplysningerne til kommunaldirektøren, som formelt er den, der står for en nærmere undersøgelse, evt. med bistand fra borgerrådgiveren.
Kan man være anonym?
Ja. Du kan indgive oplysninger anonymt til whistleblowerordningen. Hvis du vil være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart, fx adresse eller telefonnummer. Anvend whistleblowerportalen, hvis du ønsker at være anonym.

Hvis du indgiver oplysninger anonymt via whistleblowerportalen og vælger at følge med i sagen, vil borgerrådgiverens kommunikation med dig foregå anonymt via portalen. Hvis du vælger ikke at kunne følge sagen, fravælger du muligheden for at logge på portalen igen, og vi vil ikke kunne kommunikere med dig. Du skal vide, at det kan vanskeliggøre undersøgelsen af forholdet, da vi ikke kan stille afklarende spørgsmål eller bede om yderligere dokumentation eller lignende.
Hvilken information giver Borgerrådgiveren til dem, som indgiver oplysninger?
Vi orienterer dig i fornødent omfang om sagens gang og udfald. Orienteringen kan være begrænset af regler om tavshedspligt m.v., og for så vidt angår oplysninger indgivet via whistleblowerportalen afhængig af at du har valgt at følge med i sagen.
Kan man korrigere oplysninger som er registreret?
Ja. Hvis du har indgivet oplysninger via whistleblowerportalen og bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, logger du blot på med din kode og dit sagsnummer og beskriver, hvad der skal korrigeres. Hvis du har glemt din kode og/eller dit sagsnummer, eller hvis du har valgt ikke at følge sagen, har du mulighed for at lave en ny indgivelse via whistleblowerportalen, hvor du henviser til den tidligere indgivelse og beskriver, hvad der skal korrigeres.

Har du indgivet oplysninger ved direkte henvendelse til borgerrådgiveren, kan du henvende dig på ny til borgerrådgiveren og beskrive, hvad der skal korrigeres.
Får man adgang til sagens oplysninger, hvis man følger sagen?
Nej. Du kan ikke få adgang til sagens oplysninger, selvom du har valgt at følge sagen via whistleblowerportalen. Men du kan logge på portalen med din personlige adgangskode og dit sagsnummer og følge med i, om borgerrådgiveren har stillet afklarende spørgsmål eller bedt om yderligere oplysninger eller lignende. Borgerrådgiveren vil også besvare dine eventuelle spørgsmål med respekt for regler om tavshedspligt m.v.
Skal whistleblowerordningen altid benyttes?
Nej. Hvis du som ansat i Odsherred Kommune har kendskab til eller begrundet mistanke om ulovlige forhold eller alvorlige uregelmæssigheder i Odsherred Kommune, anbefales det, at du altid først overvejer, om problemerne kan løses ved at udnytte de almindelige kanaler, fx ved at gå til nærmeste leder eller til tillidsrepræsentanten. Whistleblowerordningen er alene et alternativ, som kan bruges, hvis du ikke føler dig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller hvis du fx forgæves har henvendt dig til disse kanaler.